Ajuntament de Figueres: Creació d’una borsa de treball de tècnics/ques d’administració general

bop-girona

BOP-Núm. 118 – 19 de juny de 2019, pàg. 26 – Núm. 4848 – AJUNTAMENT DE FIGUERES
Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques d’administració general
Número d’expedient: RRHH2019000171
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 de maig de 2019, va aprovar la convocatòria i bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques d’administració general, i que són les que es transcriuen a continuació:

“Bases reguladores de la convocatòria pública per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques d’administració general per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal i/o vacants

1. Objecte
L’objecte d’aqueste convocatòria és la realització de proves selectives per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’administració general per cobrir suplències, vacances, baixes o programes temporals, acumulacions de tasques i necessitats concretes prioritàries i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal dels serveis.

2. Requisits per prendre part a les proves
Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin els requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats membres en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements suficients de castellà. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana, en un nivell mitjà, que han de superar.

b) Haver complert 16 anys d’edat i no excedir, en el seu cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques, Intendent Mercantil, Actuari o qualsevol altra titulació equivalent que doni dret a l’accés a la subescala tècnica de l’escala d’Administració General. En cas de presentació d’altres títols equivalents, l’aspirant haurà d’aportar un certificat oficial de l’equivalència de les titulacions presentades.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.

d) Posseir la capacitat funcional necessària pel desenvolupament de les tasques objecte de la convocatòria.

e) No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública.

f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.

g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de la llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

h) Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola n’han d’acreditar el coneixement adequat del castellà, nivell C1.

Tots els requisits s’hauran de posseir en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies i gaudir dels mateixos fins al moment del nomenament.

En cas de no acreditar-se degudament en l’esmentada data tenir els coneixements de català i castellà exigits, podrà acreditarse a través de les proves programades per a tal efecte dintre del procés selectiu.

Més informació:  https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/118/201911804848.pdf