Anunci d’aprovació definitiva de la modificació del sistema de reparcel·la-ció o d’actuació sota la modalitat de cooperació passant a adoptar el sistema de reparcel·lació per compensació per a l’execució d’un polígon d’actuació

bop-girona

BOP-Núm. 113 – 12 de juny de 2019 Pàg. 28 – Núm. 4677 – AJUNTAMENT DE FIGUERES
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació del sistema de reparcel·la-ció o d’actuació sota la modalitat de cooperació passant a adoptar el sistema de reparcel·lació per compensació per a l’execució d’un polígon d’actuació.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la seva sessió del dia 24 de maig de 2019, ha aprovat definitivament la modificació del sistema de reparcel·lació o d’actuació sota la modalitat de cooperació, prevista fins ara per a l’execució del polígon d’actuació delimitat per la modificació puntual núm. 28 del Pla general d’ordenació urbana de Figueres de les cases dels americans i habitatges dels militars, i passar a adoptar el sistema de reparcel·lació per compensació.

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos següents:
– El de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. S’entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s’hagués presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s’haurà d’interposar en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en que s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.

– El contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No es podrà interposar aquest recurs fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s’hagués interposat.

– Qualsevol altre que estimi procedent.

Figueres, 29 de maig de 2019
Jordi Masquef Creus
Alcalde en funcions