Anunci d’informació pública d’un expedient d’ocupació directa

bop-girona

BOP Núm. 113 – 12 de juny de 2019 Pàg. 25 – Núm. 4676 – AJUNTAMENT DE FIGUERES

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la seva sessió del dia 24 de maig de 2019, va acordar iniciar l’expedient per a l’ocupació directa de les porcions de les següents finques i que es troben incloses al sector del sòl urbanitzable delimitat, amb pla parcial aprovat i vigent denominat sector Hotel Ronda d’acord amb els plànols que s’acompanyen amb l’informe tècnic existent a l’expedient i que d’acord amb el Pla Parcial té una superfície total de 74.862,00m²sòl.

Les finques afectades i les porcions concretes per a les que és necessària la seva ocupació, són les següents:

a) De la finca cadastral 17072A013000010000JZ, d’una superfície total segons mesurament planimètric de 11.578 m2, és objecte d’ocupació la porció de 10.155 m2, d’acord amb la descripció dels plànols adjunts. Aquesta porció és qualificada com a sistema d’equipaments i sistema viari, tant pel Pla general, com pel Pla parcial.Titular: Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria SA. Finca inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, amb el número 4441, al Tom 3233, Llibre 523, Foli 204.
Superfície total de la finca, segons registre: 11.591 m2 La porció ocupada suposa el 13,565% de la superfície total del sector i per tant, el reconeixement dels drets i deures urbanístics inherents i a proporció que li corresponguin per aquesta participació al sí de la comunitat reparcel·latòria, segons el planejament actual, general i derivat, vigent, del sector urbanitzable delimitat Sector Hotel Ronda. L’aprofitament atribuït amb motiu de l’ocupació directa és provisional, i s’estableix definitivament d’acord amb el principi de
distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació.

Tal i com es pot observar en les imatges actuals de la finca, no consten l’existència d’altres construccions, plantacions o altres elements que s’hagi d’indemnitzar per raó de la urgent ocupació municipal d’aquesta porció de terreny.

b) De la finca cadastral 7081101DG9778S0001XQ, amb una superfície total segons mesurament planimètric de 13.370 m2, és objecte d’ocupació la porció de 8.540 m2, d’acord amb els plànols adjunts.
Aquesta porció és qualificada, en part com a sistema d’equipaments, i en part com a sistema viari, tant pel Pla general, com pel Pla parcial.
Titular Radion Iberkat, SL. Inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, finca 107/BIS, al tom 3348, llibre 569, Foli 21.: 13.122 m2.

La porció ocupada suposa el 11,408% de la superfície total del sector i per tant, el reconeixement dels drets i deures urbanístics inherents i a proporció que li corresponguin per aquesta participació al sí de la comunitat reparcel·latòria, segons el planejament actual, general i derivat, vigent, del sector urbanitzable delimitat Sector Hotel Ronda. L’aprofitament atribuït amb motiu de l’ocupació directa és provisional, i s’estableix definitivament d’acord amb el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació.

Tal i com es pot observar en les imatges actuals de la finca, no consten l’existència d’altres construccions, plantacions o altres elements que s’hagi d’indemnitzar per raó de la urgent ocupació municipal d’aquesta porció de terreny.

c) De la finca cadastral 7184519DG9778S0001LQ, d’una superfície total, segons mesurament planimètric, de 5.535 m2, és objecte d’ocupació la porció de 1.397 m2. Aquesta porció, és qualificada com a sistema viari, tant pel Pla general, com pel Pla parcial.
Titular: Girona Grub, SL. Inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, finca 29193, al Tom 3746, Llibre 730, Foli 100. Altres titulars de drets o accions: Bankia, SA. Superfície total de la finca, segons
registre: 5.829,44 m2.

La porció ocupada suposa el 1,866 % de la superfície total del sector i per tant, el reconeixement dels drets i deures urbanístics inherents i a proporció que li corresponguin per aquesta participació al sí de la comunitat reparcel·latòria, segons el planejament actual, general i derivat, vigent, del sector urbanitzable delimitat Sector Hotel Ronda. L’aprofitament atribuït amb motiu de l’ocupació directa és provisional, i s’estableix definitivament d’acord amb el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació.

Tal i com es pot observar en les imatges actuals de la finca, no consten l’existència d’altres construccions, plantacions o altres elements que s’hagi d’indemnitzar per raó de la urgent ocupació municipal d’aquesta porció de terreny.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, que es comptarà des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci, que es farà al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat.

L’expedient queda exposat per a la seva consulta al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament, situat a l’Avinguda Salvador Dalí, número 107, 2n pis, per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients. Aquesta documentació que s’exposa a informació pública també podrà ser consultada a la plana web de l’Ajuntament, durant aquest termini, a l’adreça http://www.figueres.cat/