Aquest estil de governar ens costa molt car als figuerencs, i no només econòmicament…

toro-galimany-figueres

Comunicat dels Regidors no adscrits, Manuel Toro i Núria Galimany.
El 23 de Novembre 2017 varem enviar una nota de premsa referent al cinema Las Vegas que deia literalment: “
Cinema Las Vegas: rotundament SÍ a que l’Ajuntament pugui adquirir-lo! Abans de comprometre fons municipals hem demanat a l’Alcaldessa que concreti una opció de compra del local sencer i en favor de l’Ajuntament, pel preu acordat amb l’arrendatari. Torre Gorgot-Galatea; Teatre Jardí; Hotel Paris-Museu Joguet; Casa Dalí, sempre hem recolzat aquest tipus d’adquisicions!

El novembre de 2017 la alcaldessa va enviar als Regidors la primera proposta de Conveni de las Vegas, en el que intervenien Propietat, Arrendatari i Ajuntament i deia, entre altres coses:

PRIMER ESBORRANY CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, EL SR. ANTONIO SOLER PORTELL I EL SR. VENTURA PONS SALA PER A LA REHABILITACIÓ I REOBERTURA AL PÚBLIC DE LA SALA DE CINEMA “LAS VEGAS”

REUNITS

D’una part, la Sra. MARTA FELIP TORRES, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Figueres, que actua en nom i representació de la Corporació municipal, fent ús de les atribucions que li atorga l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei local i Règim municipal de Catalunya, i amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça de l’Ajuntament, nº1 de Figueres.

De l’altra part, BONAVENTURA PONS SALA, major d’edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Bailén, nº205-baix i DNI 36.939.992-Z, actua en nom i representació de la societat RAIG D’IDEES I PROPOSTES VISU ALS SL, amb domicili al carrer Bailén, nº205 baix i NIF B-66258385.

D’una altra part, el Sr. ANTONI SOLER PORTELL, major d’edat i veí de Figueres amb domicili al carrer Sant Pere, nº5, 1r i DNI 40.428.891-C, actua en nom i interès propi.

Les parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i capacitat legal necessàries per a la formalització del present conveni. A tal efecte,

EXPOSEN

  1. El Sr. ANTONI SOLER PORTELL és propietari, d’una finca adquirida per herència en virtut d’escriptura pública autoritzada pel notari Miguel Angel Vera Moreno a Figueres, el dia 11.04.2017, amb el número 883 de protocol, d’un local d’aproximadament 1.800 m2 de superfície, amb entrada principal pel carrer Sant Pau núm. 44 i accés pel carrer Col·legi núm. 7 i pel carrer Verge maria núm. 25, que és tot el complexe de l’antic cinema Las Vegas.

  2. …/…

  3. La finca descrita a l’Expositiu anterior ha estat objecte de contracte d’arrendament de data 01.07.2017 entre el Sr. ANTONI SOLER PORTELL i la societat RAIG D’IDEES I PROPOSTES VISUALS SL. En virtut de l’esmentat contracte d’arrendament, es va establir que:

9ª.- S’autoritza a l’arrendatari a realitzar en el local arrendat, totes les obres i instal·lacions necessàries per la restauració, adequació i adaptació del local a l’activitat pactada, inclosa l’obra per a la construcció de dos noves sales de cinema, a la primera planta de la sala de l’antic cinema, respectant en tot moment l’estructura i parets mestres. Aquestes obres seran a càrrec i compte exclusiu de l’arrendatari, qui serà responsable de les possibles deficiències de les mateixes i quedaran en benefici de la finca, sense dret a indemnització o reclamació, en cap moment. El permís municipal, serà també de compte i càrrec de l’arrendatari, així com la direcció tècnica o facultativa en el seu cas. Per a la realització d’aquestes obres i instal·lacions, s’assenyala el termini màxim de dos anys a partir de la data de vigència del contracte”.

  1. Que ………….de l’Ajuntament de Figueres de data ……………….., va acordar concedir a la societat RAIG D’IDEES I PROPOSTES VISUALS SL, una subvenció de ………… euros i signar un conveni …………….., destinat a col·laborar amb el finançament de les despeses de rehabilitació de la Sala de Cinema “Las Vegas” de Figueres.

  2. …/…

  3. …/…

  4. …/….

En conseqüència, les parts signants, acorden atorgar el present conveni de col·laboració subjecte a les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONVENI

És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres, el Sr. ANTONI SOLER PORTELL i la societat RAIG D’IDEES I PROPOSTES VISUALS SL per la restauració, adequació i adaptació de l’antic cinema “Las Vegas” a sala d’exhibició de cinema per destinar-la als usos descrits a l’Expositiu IX del present Conveni.

SEGONA.- ACCIONS A DESENVOLUPAR EN APLICACIÓ DEL CONVENI

…/…

TERCERA.- COMPROMISOS DE LA PROPIETAT

La Propietat, en compliment d’allò convingut en el contracte d’arrendament signat l’01.07.2017, autoritza a les parts a realitzar en el local arrendat, totes les obres i instal·lacions necessàries per la restauració, adequació i adaptació del local a l’activitat pactada, inclosa l’obra per a la construcció de ………… noves sales de cinema a la primera planta de la sala de l’antic cinema, respectant en tot moment l’estructura i parets mestres. Així mateix, confirma i ratifica l’opció de compra-venda de l’immoble pel preu de 947.802,03 euros (segons valoració ó aportada a data febrer 2017) a l’arrendatari en el termini de 5 anys de vigència del contracte d’arrendament que finalitzarà el 30.06.2022 i es compromet a traslladar i mantenir aquesta opció de compra a l’Ajuntament de Figueres per un període de cinc anys més, incrementat amb l’IPC, en cas que RAIG D’IDEES I PROPOSTES SL extingís el contracte d’arrendament,per qualsevol causa, abans de la fi del termini del contracte d’arrendament, o en el moment de finalització del contracte d’arrendament en data 30 de juny de 2027.

Aquesta opció de compra-venda s’inscriurà en el Registre de la Propietat

/…

Addicionalment, faculta a l’Ajuntament a exercir, fins a data de 30.06.2022 l’opció de compra de l’immoble pel preu de 947.802,38 euros (segons valoració aportada a data febrer de 2017).

El novembre 2017 fèiem referència a que el Ple de Ajuntament de Figueres va autoritzar una modificació de crèdit (amb el nostre vot favorable) per a que es fes una aportació de 350.000 euros a les obres de restauració del local. Però ho vàrem condicionar, i consta així a l’acta de la sessió, a que la aportació es fes CONJUNTAMENT amb un Conveni d’usos i una Opció de Compra (pel mateix preu que té assignat el llogater del Cine Las Vegas de 947.802 euros), La aportació de l’Ajuntament només té sentit si va lligada a la opció de compra, així ho varem manifestar i ho mantenim, donat que el projecte de negoci del Cinema Las Vegas és privat i per Figueres el que és important és assegurar-se la propietat d’un edifici amb múltiples possibilitats d’ús. Marta Felip va incomplir el que s’havia acordat al Ple de L’Ajuntament al fer la aportació i ha deixat pendent la signatura del Conveni d’usos i la opció de compra, que ara es negociarà per un preu de 1.000.000 euros, diu la Alcaldessa.

Es a dir, el seu incompliment costarà a l’Ajuntament 47.000 euros de més en la opció de compra, si s’acaba signant. Aquest estil de governar ens costa molt car als figuerencs, i no només econòmicament…

NÚRIA GALIMANY GRANÉS I MANUEL TORO COLL

Imatge d’arxiu