Convocatòria d’ajuts per a l’adquisició d’abona-ments mensuals en trens regionals, de mitja distància i d’alta velocitat per a estudiants universitaris per a l’any 2019

bop-figueres-2019

-La presentació de sol·licituds podrà fer-se entre el 15 de juliol al 16 d’agost de 2019, ambdós inclosos-
De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l’extracto de la convocatòria i el text complet de la mateixa es pot consultar a la Base de Datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris
Poden sol·licitar aquest ajut totes aquelles persones que tinguin en-tre 16 i 25 anys durant el curs acadèmic 2018-2019. Els beneficiaris d’aquest ajut hauran de complir els requisits següents:
· ser estudiant universitari o cursar estudis de grau mig o superiors.
· estar empadronat a Figueres i tenir entre 16 i 25 anys.
· Estar matriculat de com a mínim 45 crèdits (o un 75% de la càrrega lectiva per curs, en cas que el pla d’estudis del centre no es computi amb crèdits).
· Desplaçar-se cada dia transport públic per anar i venir del centre on estudien i ser titulars d’un abonament mensual o similiar.

Segon. Objecte
Aquesta convocatòria està específicament destinada a ajudar econòmicament aquells estudiants que agafin cada dia mitjans de trans-port públics per a desplaçar-se als centres formatius on s’impartei-xen els estudis als quals estan matriculats. amb aquesta iniciativa, l’ajuntament de Figueres pretén potenciar l’arrelament a la ciutat i afavorir que els joves que hi pernocten, hi construeixin el gruix principal dels seus vincles i identitat……

Més informació: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/130/201913005353.pdf