Edicte d’aprovació del padró fiscal corresponent al tercer sector del segon trimestre de 2019

bop-figueres-2019

BOP Núm. 138 – 18 de juliol de 2019 – Pàg. 76 – Núm. 5726
Edicte d’aprovació del padró fiscal corresponent al tercer sector del segon trimestre de 2019 de la taxa pel subministrament d’aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, amb el corresponent Impost sobre el valor afegit ( IVA ) meritat respecte la taxa d’aigua i clavegueram i respecte el cànon.

Número d’expedient: PATR2019000010

Per decret de l’alcaldessa presidenta de data 4 de juliol de 2019, s’ha aprovat el padró fiscal corresponent al tercer sector del segon trimes-tre de l’any 2019 de la taxa pel subministrament d’aigua potable, taxa pel servei de clavegueram i taxa pel servei de recollida, deixalleria, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, amb el corresponent Impost sobre el valor afegit ( IVA ) meri-tat respecte la taxa d’aigua i clavegueram i respecte el cànon.

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos següents:

  • a) El de reposició, com a requisit previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que hagi dictat l’acord re-corregut, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la publicació d’aquest edicte. S’entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la conten-ciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si de l’expedient resultessin altres interessats diferents del recurrent o si l’òrgan que ha de resoldre el recurs estimés adient examinar i resol-dre qüestions no plantejades pels interessats, el termini del mes es computarà des del dia següent a aquell en què els interessats formu-lin les al·legacions o deixin transcórrer el termini per formular-les.
  • b) El contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Ad-ministratiu de Girona en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.
  • c) Qualsevol altre que estimi procedent.

El termini d’ingrés pel que fa als rebuts no domiciliats ha estat acor-dat al calendari del contribuent i s’ha fixat pel període comprès entre el mes de juliol i el mes d’agost de 2019, i s’ha de fer efectiu a les entitats financeres col·laboradores autoritzades determinades en aquest mateix calendari; i pel que fa als rebuts posats al cobrament per dèbit directe per domiciliació, s’efectuarà el càrrec durant el mes de juliol de 2019, amb els requeriments acordats en aquest mateix calendari, i amb els efectes de notificació prèvia de dèbit per domi-ciliació, en els termes previstos a l’article 50.1 de l’Ordenança Fiscal General número 1, de Gestió, inspecció i recaptació.

Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu determinats a l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, deter-minant-se com a lloc pel seu cobrament el servei de caixa de l’Ofi-cina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) ubicada a la planta baixa de l’avinguda Salvador Dalí, núm. 107 del municipi de Figue-res, amb codi postal 17600, recomanant-se consultar l’horari vigent d’atenció al públic a la web www.figueres.cat o al telèfon 0034 972 03 22 00.