El Consell d’Alcaldes reclama a la Generalitat un pla plurianual d’inversions pels ens locals de Catalunya

consell-alcaldes

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Empordà, reunit aquesta setmana sota la presidència de Montse Mindan, alcaldessa de Roses i presidenta del Consell Comarcal , va donar el vistiplau i per unanimitat a que el ple del Consell Comarcal -que se celebrarà dimarts vinent- sol·liciti al Govern de la Generalitat que programi un pla plurianual d’inversions pels ens locals de Catalunya (municipis i comarques), similar a l’Antic Pla d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb la finalitat de finançar obres i serveis que promoguin la millora de serveis, equipaments o infraestructures dels municipis.

A la moció que es presentarà al ple es recorda que “des de fa anys, els ens locals a Catalunya, arran de la crisi econòmica i el mal finançament local i autonòmic, han vist reduïda substancialment la capacitat per iniciar inversions en favor de la societat i el territori. En un Estat on les transferències corrents del finançament local provenen en la seva majoria en funció del número d’habitants empadronats, els municipis més petits demogràficament els és impossible realitzar inversions o obres importants pel manteniment de serveis i infraestructures destinades al bé comú. Generalment, aquests municipis tenen diversos nuclis de població, diversos sistemes d’abastament d’aigua, de clavegueram o d’enllumenat públic, quilòmetres de camins rurals a mantenir,… el que comporta una despesa econòmica important”.

Els alcaldes de la comarca recorden que “això té especial rellevància a l’Alt Empordà, que dels seus 68 municipis, 50 tenen menys de 1.000 habitants, 11 estan entre 1.000 i 5.000 habitants, 6 estan entre 5.000 i 20.000 i únicament Figueres supera els 20.000 habitants (46.381 el 2018). La prestació de serveis i la millora d’infraestructures i equipaments són elements clau per garantir la fixació de població al territori i la millora de la qualitat de vida, sobretot en entorns rurals. Per això és bàsic que els ajuntaments i els consells comarcals puguin dur a terme actuacions de millora i noves inversions, pel què cal un finançament especial, i on les administracions supralocals han de contribuir-hi per aconseguir una major equitat territorial i cohesió social arreu del país”.

Un cop, dimarts vinent, s’hagi aprovat formalment l’acord, el Consell Comarcal ho enviarà al departament de Presidència i al departament de vicepresidència i Economia de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a tots els municipis de l’Alt Empordà i a la resta de consells comarcals del país.

Foto arxiu novembre 2018