La Taula energètica acusa l’Ajuntament de Figueres de desatendre les famílies necessitades i de no gestionar amb rigor els diners públics

actes-protesta-02-figueres

Dimarts, l’entitat va entrar una carta adreçada a l’alcaldessa de la ciutat, Marta Felip; al regidor de Serveis Socials, Pere Casellas, i al director de Serveis Socials, Josep Rovira, sol·licitant una reunió

A continuació reproduïm el contingut de l’escrit:
“La Taula energètica i d’habitatge de Figueres comunica:
Que hem comprovat que aquest Ajuntament no compleix amb el seu deure d’emparar als ciutadans i de gestionar amb rigor i honestedat els diners públics del municipi pels motius que passem a detallar seguidament:
1)-A les famílies que no compten amb cap tipus de recurs econòmic, els hi estan donant uns aliments passats de data, escassos i que no reuneixen la qualitat, els nutrients i la quantitat adequada per poder alimentar una família i més a uns infants que necessiten d’una alimentació equilibrada i nutritiva pel seu creixement.
2)-Que podem constatar que els Serveis Socials, amb algunes famílies i criatures, no les estan protegint i emparant com ho requereixen els Drets humans més elementals, deixant-los, de vegades, totalment desemparades. Encara que volem destacar la dedicació, professionalitat i gran humanitat d’alguns dels Treballadors socials que es desviuen per donar suport als afectats per la pobresa, malgrat els pocs recursos que vostès els donen.
3)-Que no han complert, resolt, ni fet cap acció per portar a terme la moció que la Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres va presentar en el ple d’aquest Ajuntament en data 7 d’abril del 2015, perquè no quedés cap ciutadà a Figueres sense els subministraments bàsics d’Aigua gas i electricitat, malgrat que va ser aprovada per unanimitat per tots els partits del govern i que és responsabilitat de l’administració vetllar per les necessitats dels ciutadans.
4)-Que no han pres cap tipus de mesures per resoldre el greu problema d’habitatge de Figueres, quan hi ha moltes famílies que estan patint perquè requereixen d’una vivenda de lloguer social per viure amb dignitat, ni tampoc s’han preocupat d’ampliar places per tenir un alberg social per casos d’emergències d’habitatge, ja que l’únic pis que hi ha, per tot Figueres, per acollir a persones (sobretot homes)només compta amb 6 places! Fet que demostra la negligència, manca d’interès social i ineptitud que vostès han tingut, durant molts anys, per resoldre aquesta imprescindible necessitat social.
5)-Que no estan gestionant bé els diners públics:
A- Que per algunes famílies sense recursos, s’estan gastant en el menjador social, 5 euros per persona, àpat i dia per uns aliments escassos, de vegades caducats, sense nutrients i sense qualitat. O sigui que si comptem una família de 4 membres, resultaria a 40 euros al dia, el que donaria la quantitat de 1.200 euros al mes, quan, gairebé, per una quarta part d’aquests diners podrien, aquestes famílies, comprar els seus aliments i cuinar-los a la seva vivenda si en disposessin.
B- Que també hi ha hagut mala gestió dels diners públics quan vostès s’han arribat a gastar gairebé 2.000 euros al mes per famílies que, en quedar-se sense habitatge, els han allotjat en una pensió durant mesos, quan si haguessin disposat d’una vivenda, podrien haver viscut potser 6 mesos amb aquesta mateixa quantitat.
C)-Que, un dels pisos que tenen llogats a l’ONG Tallers del carrer Avinyonet, 123, segons especifiquen vostès en les factures, a no ser que no sigui veritat, els costa la quantitat d’uns 375 euros al mes per persona, quan, a més, comparteixen l’habitació amb una altra, i que si realment és així,cosa que ens sembla totalment increïble, perquè si multipliquem aquesta quantitat per 8 membres que són els que hi caben al pis, encara que ara n’hi hagin 7, ens dóna un import de 3.000 euros al mes, quan per 375 euros al mes, podrien aconseguir un pis on hi podrien viure gairebé les mateixes persones!
6)-Que han permès que nens de famílies sense recursos, no hagin accedit al menjador escolar gratuït, que els hi hagués permès disposar, almenys, d’un àpat nutrient al dia.
8)-Que estan permetent que famílies que viuen a Figueres no estiguin empadronades en el seu habitatge, el que incompleix la llei del B.O.E. de data 24/3/2015. que indica que la “revisión y custodia del Padrón Municipal corresponde al Ayuntamiento” y que sus “datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio” y que “en el caso de cambiar de domicilio, o cualesquiera de otros datos de la inscripción padronal, deberá solicitar por escrito su modificación”
9)-Que en una reunió que vam demanar amb urgència amb el Sr. Pere Casellas, per tractar de l’assumpte d’emergència social que sofreix la ciutat de Figueres respecte a la manca de vivenda i de subministres, així com pel tracte poc respectuós i treball ineficient d’alguns membres dels serveis socials, ens vam trobar que, no tan sols ni ens va voler escoltar ni dialogar amb nosaltres de la gravetat d’aquest assumpte, sinó que es va limitar a dir-nos que no pensava canviar res de l’actuació d’aquests serveis i a més, ens va amenaçar en enviar-nos a la Guàrdia Urbana, tan sols pel fet que la nostra assemblea acompanya, sempre de manera pacífica i silenciosa als Serveis Socials, a les persones que vénen a la nostra entitat, precisament pel fet del desempar que sofreixen per part d’alguns membres d’aquests serveis que ni els informen adequadament, ni els tracten amb el respecte que es mereix qualsevol persona, ni fan les accions pertinents per solucionar amb agilitat i eficiència el seu problema.
10)-Que des del 2010, aquest Consistori va signar un contracte de lloguer de l’Antic Bingo al carrer Sant Pau, 30, propietat del grup Miquel Alimentació, per la quantitat de 6.000 euros mensuals per 20 anys i la possibilitat que el 50% es pogués descomptar si es comprava per un termini de 15 anys. Cinc anys després, encara no s’ha utilitzat mai. Fins ara s’han pagat més de 250.00 euros i, per poder-lo adequar, s’haurien de gastar la quantitat d’uns 1,4 milions d’euros.
Ens resulta increïble, que en uns moments com aquests, en els quals molts dels ciutadans de Figueres es troben a l’atur, sofrint la pobresa absoluta, en risc d’exclusió social, no rebent molts d’ells cap percepció econòmica, no podent pagar les coses més bàsiques com la vivenda, l’aigua,el gas, l’electricitat, sense poder tenir els aliments necessaris, amb nens mal nodrits, sense que es puguin quedar gratuïtament als menjadors escolars, que no disposin de llibres, que no estiguin ben atesos als Serveis Socials, que no rebin les prestacions necessàries amb l’excusa que l’administració no té diners… hagin abandonat el Deure, implícit de tot Govern, d’atendre les necessitats dels ciutadans, per abocar-se en uns pagaments insòlits, exorbitants i totalment injustificables, sense prioritzar les necessitats no cobertes dels ciutadans del Municipi. S’imaginen la quantitat d’ajudes de lloguers, de subministres, d’aliments, de prestacions, etc. que s’haurien pogut fer amb aquests diners que haurien pogut solventar molts dels desastres que han hagut de passar quantitat de famílies d’aquest municipi?
11)-Segons el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6928 de data 5 d’agost del 2015 diu entre moltes altres coses que:
“Les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que no puguin afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual tenen dret a gaudir d’ajuts que evitin el llançament”
“Les administracions públiques han de garantir en qualsevol cas el reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual”
“Les administracions públiques han de fixar rendes que garanteixin que l’esforç pel pagament del lloguer no superi el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar”
“L’Estatut disposa que totes les persones tenen dret a viure lliures de situacions d’explotació i maltractaments que comporten la manca d’un habitatge digne, el sobre endeutament o la impossibilitat d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas”
“L’Estatut obliga als poders públics a vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables”
“les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, del gas i de l’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc i hauran d’establir, com a principi de precaució, un protocol obligat de comunicació als serveis socials i d’intervenció d’aquests serveis prèviament a la concessió dels ajuts necessaris per evitar els talls de subministrament, en el cas d’impagament per manca de recursos econòmics de les famílies afectades”
“Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial”
“Per tal que s’apliqui el principi de precaució, quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc”
“Les despeses en habitatge i en subministraments bàsics no poden comportar més d’un 30% dels ingressos disponibles de la unitat familiar”
Com moltes d’aquestes mesures van ser contemplades a la nostra moció de ple del dia 7 d’abril del 2015, sense que vostès hagin fet res al respecte, i veient la situació d’alarma social i de desempar en què es troben els ciutadans de Figueres, i volent assabentar-nos dels criteris que utilitzen vostès en emprar els diners públics es per això que,

SOL.LICITEM:

Que ens donin dia i hora immediatament, per mantenir una reunió urgentíssima amb el seu equip de Govern per poder solucionar aquesta situació insostenible.”

 

Foto arxiu: Acte per demanar polítiques socials que evitin la pobresa energètica a Figueres organitzat per la Taula energètica i d’habitatge

Yolanda Falcon

Yolanda Falcon

Periodista