Ordre del dia del proper Plenari Municipal

ple_circ_a_favor

Ordre del dia del Ple ordinari del dia 14 de desembre de 2017

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de maig de 2017.
ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia emesos entre els dies 27 d’octubre i
10 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
3. Donar compte del decret d’Alcaldia de 13 de novembre de 2017 pel qual es
van delegar les funcions de l’Alcaldia els dies 15, 16 i 17 de novembre de
2017.
4. Donar compte del decret d’Alcaldia de 5 de desembre de 2017 pel qual es
van delegar les funcions de l’Alcaldia els dies 6,7 i 8 de desembre de 2017.
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
5. Dictamen relatiu a aprovar el text refós del Pla Parcial del sector CF5 “Els
Olivars”.
6. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària denominat “Projecte executiu de rehabilitació de l’antic convent de
Caputxins, Fase IV”.
7. Dictamen relatiu a aprovar les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts als
esportistes individuals de Figueres que participin en competicions i/o
activitats esportives d’alt rendiment.
8. Dictamen relatiu a aprovar la revisió de la subvenció d’explotació de la
concessió de la gestió del servei públic amb obra de l’Escola d’Educació
Infantil Municipal de primer cicle a l’Avinguda Montserrat Vayreda.
9. Dictamen relatiu a aprovar l’addenda per al 2017 al Contracte Programa
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el
departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
10. Dictamen relatiu a aprovar el contracte Programa 2017-2019 pel Servei
d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Figueres.
11. Dictamen relatiu a deixar sense efecte l’acord del Ple de data 1 de juny de
2017 i a iniciar expedient per sol·licitar l’assumpció de competències
conjuntes d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic,
espectacles públics i activitats recreatives sotmesos a llicències municipals.
12. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació del Pla Especial
del sector Industrial Sud.
13. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte d’obra municipal
ordinària denominat <Projecte executiu de la instal·lació de dues estacions
de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de Figueres>.
14. Dictamen relatiu a modificar la plantilla i la relació de llocs de treball del
personal laboral per a la creació del lloc de tècnic/a especialista en
immigració.
15. Dictamen relatiu a aprovar definitivament l’”Ordenança municipal reguladora
del soroll i les vibracions de Figueres”.
16. Dictamen relatiu a aprovar els preus públics relatius a la programació de
gener a maig de 2018 de La Cate i Auditori Caputxins.
17. Dictamen relatiu a aprovar el text refós de la modificació puntual número 45
del Pla d’ordenació urbanística municipal per admetre l’ús de càmping en el
sòl no urbanitzable a l’àmbit del Càmping Pous, d’iniciativa pública
municipal.
18. Dictamen relatiu a modificar la denominació d’una aplicació pressupostària.
19. Assumptes urgents.
20. Precs i preguntes.