Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Convocatòria

Consell Comarcal Alt EmpordàCONVOCATÒRIA
Es convoca els components del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la sessió ordinària que tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal (C/ Nou, 48, Figueres), a les 18:00 hores del proper dimarts dia 28 de maig de 2013, en primera convocatòria, i en segona, si calgués, el següent dia hàbil successiu a la mateixa hora, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, celebrada el dia 19 de març de 2013 .- Aprovació.-

Presidència

a) Assabentats.-

2. Decret de Presidència, de data 20 de març de 2013, relatiu a la designació de membres de la Comissió institucional per tractar el problema de la prostitució a les carreteres de la comarca de l’Alt Empordà.-

3. Decret de Presidència, de data 20 de març de 2013, relatiu al nomenament definitiu del Sr. Ernest Ruiz i Garcia per ocupar la plaça d’Interventor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.-

4. Decret de Presidència, de data 3 d’abril de 2013, relatiu al nomenament del Sr. Alfons Vila i Cuadrado com a membre de la Junta de Govern.-

5. Decret de Presidència, de data 3 d’abril de 2013, relatiu al nomenament del Sr. Alfons Vila i Cuadrado com a conseller delegat de l’àrea de Medi Ambient.-

6. Decret de Presidència, de data 4 d’abril de 2013, relatiu al nomenament, amb caràcter temporal i pel procediment de màxima urgència, d’un tècnic de grau mig, adscrit a l’àrea de serveis econòmics.

7. Decret de Presidència, de data 5 d’abril, relatiu a la delegació de la presidència de la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental.-

8. Expedient relatiu a prendre coneixement de la resposta del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en relació a la gestió del cànon de l’aigua per part de petits municipis.-

9. Expedient relatiu a la memòria de l’any 2012 de l’àrea de Medi Ambient.-

10. Expedient relatiu a la convocatòria dels Premis Empordà per a l’any 2013.-

11. Document d’objectius i propòsits generals del Pla director urbanístic de delimitació per a la implantació d’una terminal logística intermodal a l’Empordà i modificació puntual del Pla
director urbanístic del sistema urbà de Figueres.-

12. Expedient relatiu a la difusió de la memòria de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.-

b) Ratificacions.-

13. Decret de Presidència, de data 4 d’abril, relatiu al nomenament provisional de representant del Consell Comarcal en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència corporativa.

14. Acord de la Junta de Govern, de data 7 de maig de 2013, relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci Localret per la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).-

15. Acord de la Junta de Govern, de data 16 d’abril de 2013, relatiu al conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per a portar a terme la redacció del Pla d’Acció per a la Gestió dels Residus a Figueres.- Aprovació.-

16. Decret de Presidència, de data 26 d’abril de 2013, relatiu al conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, relatiu al servei d’assessorament sobre el deute hipotecari.

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT

17. Dictamen relatiu a l’addenda del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’impuls i la gestió de les polítiques juvenils del municipi.- Aprovació.-

18. Proposta relativa al nomenament de representant del Consell Comarcal a la “Comissió tecnicopolítica i social d’atenció als afectats pels desnonaments”.- Aprovació.-

19. Dictamen relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Roses per a la prestació dels serveis d’assessorament de la borsa de lloguer social i jove de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.- Aprovació.-

20. Dictamen relatiu al conveni amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a la cessió de les tasques de manteniment, conservació, senyalització i reposició del mobiliari urbà del camí natural de la Muga en el tram que va des del Pont Nou fins a la desembocadura del riu.- Aprovació.-

21. Dictamen relatiu a l’actualització dels preus del contracte de concessió administrativa que té per objecte la gestió del servei públic de recollida selectiva de paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a l’any 2013.- Aprovació.-

22. Dictamen relatiu a l’aprovació d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga per a la cessió gratuïta de l’ús i manteniment d’uns terrenys municipals habilitats com a camí natural de la Muga.- Aprovació.-

23. Dictamen relatiu al Reglament per al servei de la recollida de pneumàtics.- Aprovació inicial.-

24. Dictamen relatiu a l’ adhesió de l’ Ajuntament de Roses al Pla d’ Igualtat de Gènere de l’ Alt Empordà 2013-2016- Aprovació.-

25. Dictamen relatiu a l’aprovació de les bases específiques per han de regular l’atorgament dels premis Nayra 2013 en relació a projectes per a dones d’origen immigrant per a l’any 2013.- Aprovació.-

26. Dictamen relatiu al conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de la comarca per a la realització de tallers de memòria i l’organització de grups de gimnàstica en el marc del “Programa d’atenció i prevenció a la dependència” per a l’any 2013.- Aprovació.-

27. Dictamen relatiu al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.- Aprovació.-

28. Dictamen relatiu al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà pel finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, la gestió del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al curs 2012-2013.- Aprovació.-

29. Expedient relatiu a l’establiment dels serveis essencials del Consell Comarcal i de les directrius que han de regir el proveïment de les necessitats en matèria de personal.- Aprovació.-

30. Dictamen relatiu al Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i al Conveni de cooperació amb l’estudiant seleccionat.- Aprovació.-

31. Dictamen relatiu a l’escrit de la Secretaria del Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà relatiu a la dissolució definitiva del Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà.- Aprovació.-

32. Proposta relativa al nomenament de representants del Consell Comarcal a la Comissió d’Avaluació i Seguiment del conveni amb el Departament de Benestar Social i Família.- Aprovació.-

33. Dictamen relatiu al Pla estratègic per al foment de l’agricultura ecològica de l’Alt Empordà i al Pla d’acció 2013-2014 per al foment de l’agricultura ecològica i de la producció local.- Aprovació.-

34. Dictamen relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Associació de Malalts d’Alzheimer i Família (AMAF) de l’Alt Empordà, per a l’any 2013.- Aprovació.-

35. Dictamen relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Associació Gironina de Sords per a l’any 2013.- Aprovació.-

36. Assumptes urgents.- 37. Precs i preguntes.-

El president,

Xavier Sanllehí i Brunet Figueres, 23 de maig de 2013