Ple extraordinari de 30 de novembre de 2018

ple_carme_guasch

Es convoca els components del Ple de l’Ajuntament a la sessió extraordinària que es realitzarà a la Casa de la Vila el proper divendres dia 30 de novembre de 2018, a les tretze hores, d’acord amb el seguent:

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL

  1. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de crèdit MCRE2018000093.
  2. Dictamen relatiu a aprovar inicialment un expedient de modificació de crèdit MCRE2018000095.
  3. Dictamen relatiu a aprovar definitivament l’Ordenança reguladora del règim d’autorització administrativa per a l’ocupació de la via pública vinculada a establiments comercials de la ciutat de Figueres.
  4. Dictamen relatiu a delegar en el Consell Comarcal de l’Alt Empordà les competències municipals del servei de recollida d’animals domèstics abandonats.
  5. Proposta relativa a donar-se per assabentat de la renúncia com a regidora de la senyora Marta Felip Torres.