Presentació Ordenances fiscals 2014

Manel Toro, presentació de les ordenances fiscals 2014

  • ORDENANCES FISCALS 2014 – ORDENANÇA FISCAL NUM. 1 ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIO :
  • PREUS PÚBLICS 2014 – ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 – REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS