XVIII edició del Concurs de Fotografia del Consell Comarcal

Consell Comarcal Alt EmpordàEl Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza un concurs de fotografia amb elements de patrimoni de diferent naturalesa, enguany, serà la XVIII edició del concurs i estarà dedicat a “les Escultures a les places públiques dels pobles de la comarca”.
Durant el mes de novembre s’exposaràn totes les fotos participants en el concurs, a la sala d’exposicions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

BASES

TEMA
Escultures a les places públiques dels pobles de la comarca
PARTICIPANTS
El concurs serà de lliure participació.
OBRES
L’autor podrà escollir qualsevol escultura d’una plaça pública sempre que estigui situat en algun poble de l’Alt Empordà.
Format: Les fotografies seran de mida 20 x 30 cm i hauran d’anar muntades en un paspartú de 40 x 50 cm, de color blanc i sense vidre.
Tècnica: Podrà ésser en color o en blanc i negre
Presentació: Les obres hauran de portar un pseudònim. A part es portarà un sobre tancat amb el mateix pseudònim, a l’interior del qual constarà el nom, adreça i telèfon de l’autor i s’hi haurà de fer constar el nom del lloc i el municipi on es troba el paisatge fotografiat. Les fotografies podran tenir una titulació.

Les fotografies no podran ser manipulades digitalment amb aplicacions específiques que alterin la realitat.
Nombre: Es podran presentar fins a dues obres per autor.

TRAMESA

Les fotografies s’hauran de presentar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, al carrer Nou, número 48 de Figueres, per qualsevol mitjà (correu, missatger o personalment). Les despeses seran a càrrec del concursant. Les fotografies es presentaran en un sobre tancat que portarà la inscripció de XVIII Concurs de fotografia de patrimoni de l’Alt Empordà.

CALENDARI

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en un acte que tindrà lloc al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, decurs del qual es lliuraran els premis. Les fotografies s’exposaran a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a partir del lliurament dels premis.

JURAT

President
-El president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o persona en qui delegui.
Vocals
-El conseller comarcal de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
-La consellera comarcal d’ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
-Persones expertes en el tema: un fotògraf i un tècnic en patrimoni cultural.
Secretari: serà designat pel president
Si la qualitat dels treballs presentat fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden declarar-se deserts.

Així mateix, el jurat qualificador estarà facultat per resoldre les incidències que no estiguin previstes en aquestes bases.

PREMIS

Primer premi de 800 € i trofeu
Segon premi de 300 € i trofeu
Tercer premi de 150 € i trofeu

Cap concursant podrà obtenir més d’un premi. El premi s’haurà de recollir el dia del lliurament, en cas contrari s’entendrà que hi renuncia.

PROPIETAT DE LES OBRES

Les fotografies guanyadores quedaran en propietat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el qual tindrà el dret de publicar-les. L’organització del concurs es compromet a fer constar el nom de l’autor sempre que es publiquin. La resta de fotografies seran retornades als seus propietaris un cop finalitzi l’exposició que es realitzarà a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al mes de novembre a partir de l’entrega de premis. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà guardarà les obres que no s’hagin passat a recollir fins al 31 de gener de l’any següent, després s’entendrà que l’autor renuncia a les fotografies presentades.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.